Šalôčkári

Obchod

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Šalôčkári.sk (ďalej len VOP)

1 ZMLUVNÉ STRANY A KOMUNIKÁCIA

Prevádzkovateľ – Dodávateľ (ďalej len Predávajúci):

Obchod prevádzkuje Rendex, spol. s r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 46165/B

Adresa pre vybavovanie zákazníkov (sklad):
Záhradnícka 70, 82108 Bratislava

Sídlo a poštová adresa (adresa aj pre vrátenie balíkov):
Toplianska 10, 82107 Bratislava, Slovakia

IČO: 36 783 102
DIČ: 2022384419
IČ DPH: SK2022384419

Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke.

Kupujúci – Objednávateľ (ďalej len Kupujúci):
Spotrebiteľ
je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo služby pre osobnú potrebu.

Právne vzťahy predávajúceho a spotrebiteľa výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľ
je osoba zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri prípadne osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitých predpisov, ktorá vykonáva obchodnú alebo podnikateľskú činnosť v rámci predmetu svojho podnikania.

Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade rozdielov medzi VOP a zmluvou má prednosť text zmluvy.

Ak Kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá pre podnikateľov.

1.1 Komunikácia

Ako hlavný komunikačný kanál sa v zmysle týchto VOP považuje elektronická a internetová komunikácia t.j. najmä mailová komunikácia viazaná k adrese, ktorú zákazník uvedie v elektronickom formuláre obchodu a takáto komunikácia je záväzná pre obe strany.

2 VZŤAH K INÝM PRÁVNYM PREDPISOM

Kupujúci odoslaním (podaním) objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa dôkladne zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria:

Interné predpisy:
a) Ochrana osobných údajov
b) Informácie o bezpečnej platbe

Iné predpisy:
a) Zákon o DPH
b) Zákon o účtovníctve
c) Zákon o ochrane osobných údajov.

2.1 Právna doložka

Táto doložka sa týka všetkých webových stránok, internetových obchodov a iných prevádzok spoločnosti Rendex, spol. s r.o..

2.1.1 Copyright

Kompletné publikované materiály sú chránené autorským zákonom. Žiadna časť najmä texty, obrázky, popisy, všeobecné obchodné podmienky tlačivá a ďalšie časti, v celku ale aj v jednotlivých častiach, je zakázaná kopírovať (či už elektronicky, mechanicky – prepisom) alebo iným spôsobom prezentovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, držiteľa autorských práv.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie najmä registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
Uvedené produkty (názvy a označenia), služby a označenia firiem, informácie o nich a ich zobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb – registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Tlačenie, kopírovanie alebo sťahovanie súborov pre čisto súkromné účely je povolená.

2.1.2 Zodpovednosť

Upozorňujeme, že niektoré informácie najmä ponúkaného tovaru a služieb sú preberané od tretích strán. Tieto informácie môžu obsahovať určité nepresnosti technického, vecného alebo typografického charakteru a môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia aktualizované/upravené.

Prevádzkovateľ negarantuje vecnú správnosť obsahu ponúkaných produktov a služieb a vyhradzuje si právo ich kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

Prevádzkovateľ nenesie voči inej (žiadnej) strane zodpovednosť za priame, nepriame, alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok a iných materiálov vrátane ale nie výhradne ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd.

Uvedené informácie nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník nedostal v písomnej podobe od prevádzkovateľa.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto Obchodných podmienok, nezodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia Obchodných podmienok tým zostávajú nedotknuté.

3 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je upravená poriadkom „Ochrana osobných údajov“.

4 DOPRAVA A PLATBY

4.1 Balenie a príprava na expedíciu

Objednávky vytvorené:
do 11,00 hod. na tovar, ktorý je skladom odosielame spravidla v ten istý pracovný deň
po 11,00 hod. na tovar, ktorý je skladom odosielame spravidla nasledujúci pracovný deň

4.2 Doručovanie objednávok

Prepravcovia doručujú zásielky spravidla na druhý pracovný deň po prevzatí zásielky. Dobu prepravy (doručenia zo strany prepravcu), však nevieme ovplyvniť.
Krehké veci: Váš balík bude odoslaný na vlastnú zodpovednosť, budeme však dbať na to, aby boli pri balení krehké veci zabalené a ochránené pred poškodením. Obaly sú dostatočne dimenzované a vaše položky sú tak dobre chránené pri odosielaní zásielky.

4.3 Ceny za dopravu a platby

Cena dopravy Slovensko
0,00 € Pri nákupe nad 99 €
4,90 € Kuriérska spoločnosť (UPS)

Cena platby Slovensko
0,00 € CardPay – Platba kartou

Cena dopravy Česko
8,90 € Kuriérska spoločnosť (In Time)

Cena platby Česko
0,00 € CardPay – Platba kartou

5 KÚPNA ZMLUVA A JEJ UZATVÁRANIE

5.1 Všeobecné ustanovenie

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania predmetu objednávky z dôvodu vyššej moci, ukončenia jeho výroby, jeho vypredania alebo nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

Produkty s kombináciami:
Snahou nášho obchodu je mať všetok tovar uvedený na stránke skladom. Vzhľadom na veľký počet kombinácií sa môže stať, že objednaný tovar nemusí byť momentálne dostupný. Uvedená situácia sa môže stať aj našim dodávateľom.

Vo všetkých týchto prípadoch Vás budeme kontaktovať v najkratšej možnej dobe za účelom dojednania náhradného riešenia.

Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného predmetu objednávky. Kupujúci má právo uvedené odmietnuť a odstúpiť od objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti pred dodaním tovaru alebo služby budú pri odstúpení objednávky na základe Dobropisu vrátené finančné prostriedky Kupujúcemu v lehote najneskôr do 14-tich kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe, pokiaľ Kupujúci nepožiada inak.

Po zaslaní Objednávky sa Objednávka počas vybavovania bude nachádzať v intuitívnych stavoch napríklad: Objednávka prijatá/Objednávka sa spracováva atď., ktoré vyjadrujú podstatu slova. Každé označenie aktuálneho stavu bude potvrdené zaslaním emailovej správy predávajúcim kupujúcemu na ním udanú emailovú adresu v objednávke.
Objednávku si môže registrovaný Kupujúci prezerať priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

5.2 Návrh – objednávka na uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci po výbere predmetu objednávky vyplní a odošle elektronický formulár na internetovej stránke predávajúceho. Takto odoslaná objednávka sa považuje za návrh zmluvy.

5.3 Uzavretie kúpnej zmluvy

K akceptácii objednávky zo strany Predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) Kupujúcim.

Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú akceptovaním návrhu vo forme:

a/ emailovej správy predávajúceho kupujúcemu označená ako “Objednávka sa spracováva”

b/ telefonického potvrdenia predávajúceho kupujúcemu

5.4 Miesto plnenia kúpnej zmluvy

Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie miesto uvedené v elektronickom formulári ako dodacia adresa.

5.5 Prevzatie tovaru

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s uvedenými Obchodnými podmienkami v plnom rozsahu a zaväzuje sa predmet objednávky uhradiť v platnej cene v čase odoslania objednávky, zásielku prevziať od doručovateľa a potvrdiť prevzatie svojím podpisom na doklade o prevzatí.

Pri preberaní zásielky (balíka) je Kupujúci povinný tento pred prevzatím riadne prekontrolovať či nie je poškodený. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom spolu s identifikačnými údajmi. V opačnom prípade, pri prevzatí poškodenej zásielky, nebudeme môcť uznať reklamáciu na prepravou poškodený tovar.
Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Kupujúci doručovateľovi, nebudú môcť byť Predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Kupujúcemu poskytnuté.

Ďalej je Kupujúci povinný si prekontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí či je v súlade s jeho objednávkou. Ak tovar nie je v súlade s objednávkou je Kupujúci povinný o tom bezodkladne oboznámiť Predávajúceho v deň prevzatia tovaru. Po tomto termíne sa má za to, že tovar bol doručený v súlade s objednávkou bez vád a v kompletnom stave.
Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru prepravcom.

5.6 Doručenie predmetu objednávky

Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo služby alebo iné nepredvídané okolnosti vyžiadajú. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu predmet objednávky v dohodnutom termíne, upovedomí ho tejto situácií v čo najkratšom čase a oznámi mu iný predpokladaný termín dodania alebo mu navrhne náhradné riešenie.

Maximálna Váha jedného balíka vrátane obalov je 15 kg. Objednávky nad 15 kg budú zasielané viacerými balíkmi, prípadne inak podľa predošlej dohody s Kupujúcim.
V prípade, ak Kupujúci objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 15kg Predávajúci ak to bude potrebné dohodne platobné a dodacie podmienky s Kupujúcim individuálne.

V prípade, ak predmet objednávky doručuje prepravca, dáva Kupujúci Predávajúcemu výslovný súhlas a právo poskytnúť prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom jeho doručenia (meno / obchodné meno, dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónny kontakt).

5.7 Storno objednávky

Kupujúci je oprávnený bez sankcie stornovať objednávku pokiaľ sa nachádza v stave „Objednávka sa spracováva“ – úspešné doručenie mailovej správy o doručení objednávky.
Ak sa objednávka nachádza v stave „Tovar bol odoslaný“ Kupujúci súhlasí so zaplatením storno poplatku vo výške Oprávnených nákladov uvedených v týchto Obchodných podmienkach. Storno objednávky bude akceptované zaslaním emailovej správy kupujúcim predávajúcemu na kontaktnú adresu.

Storno objednávky musí mať následné náležitosti:
– v predmete správy je kupujúci povinný uviesť slovo Storno
– v texte správy uviesť číslo objednávky a všetky údaje objednávky
Poznámka: pre zjednodušenie je lepšie skopírovať celú objednávku, ktorú chcete stornovať do emailovej správy.

5.8 Vyčíslenie Oprávnených nákladov predávajúceho

Cena práce za zabalenie balíka vrátane administratívnej činnosti a poštovného 5,00 €
Ak bola zásielka už odoslaná sa k tejto sume pripočítajú prepravné náklady stanovené prepravcom vrátane poplatkov za spätnú zásielku.

6 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim

Právo na odstúpenie od zmluvy nemá Kupujúci, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u Predávajúceho.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú:

a) s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V tomto prípade bude z celkovej sumy za vrátený tovar odpočítaná cena za “darček” z plnej katalógovej ceny darčeka)

V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

b) spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov.
Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Podnikateľ nie je oprávnený pri darčekoch uplatniť si práva z plnenia chyby.

6.1.1 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy má Spotrebiteľ čiže fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”) a to do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, ktoré nie je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Takéto konanie sa bude považovať za pokus o neoprávnené vrátenie tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od dotknutej kúpnej zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali alebo je možné si ho stiahnuť. (kliknutím na odkaz sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete vytlačiť).

6.1.2 Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie

a) v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar

b) v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči od uzavretia zmluvy

c) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný

d) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus

e) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar

6.1.3 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po spätnom obdŕžaní a prekontrolovaní vráteného tovaru Vám za bezchybný a kompletný vrátený tovar vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám vrátime bez zbytočného odkladu, najneskôr však do stanovenej lehoty platným zákonom a to pokiaľ to okolnosti dovoľujú rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar (ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov)

6.1.4 Spôsob zaslania formulára

Kompletne vyplnený formulár môžete zaslať na e-mailovú adresu alebo poštovú uvedenú v záhlaví VOP. Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Do formulára uveďte číslo účtu, na ktorý mu má byť poukázaná suma za objednaný a následne vrátený tovar.

6.1.5 Spôsob vrátenia tovaru

Tovar nám zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu uvedenú v záhlaví VOP do stanovenej lehoty odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Tovar ste povinný vrátiť v originálnom a nepoškodenom, neporušenom stave v originálnom balení, tak ako bol prevzatý od predávajúceho vrátane všetkých darčekov ak boli predmetom zmluvy.

Ak ide o tovar v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov je tento potrebné vrátiť v originálnom a nepoškodenom, neporušenom balení s neporušeným zabezpečením a bez známok prvého otvorenia tovaru, tak ako bol prevzatý od predávajúceho.

Tovar musí byť schopný ďalšieho predaja (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod. ak sú súčasťou balenia).

Ak kupujúci neodstupuje od zmluvy osobne môže tovar zaslať na našu adresu bez dobierky. Tovar odporúčame poistiť.

Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá!

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete alebo prinesiete späť pred uplynutím stanovenej lehoty.

6.1.6 Informácia o úhrade nákladov za vrátenie tovaru

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
Pri odstúpení od zmluvy kupujúci taktiež znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

6.1.7 Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo je poškodený alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

Ak zákazník nevráti kompletný tovar, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy, kúpna zmluva nezaniká.

Ak bola predmetom zmluvy služba a ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

6.1.8 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní – vrátení porušený

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6.2 Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Kupujúcim v prípade zjavnej chyby v cene predmetu objednávky (to znamená ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ/druh tovaru alebo služby obvyklá).

Za zjavnú chybu v cene je považované napríklad:

a) mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch

b) o jednu cifru nižšia cena (napr. pri udávaní ceny “vypadne” jedna číslica)

c) zjavne nízka cena tovaru (napr. o 30% nižšia cena, než je pre tento druh a typ tovaru alebo služby obvyklé, bez toho, aby bolo uvedené, že sa jedná o výpredaj či inú akciu)

d) iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku či služby

e) zľava na predmete objednávky presahuje viac ako 20%, bez toho aby bol tovar alebo služba súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom atď.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe výlučne na základe Dobropisu.

Súbory na stiahnutie:
Formulár Odstúpenie od zmluvy

7 ZÁRUKA A REKLÁMCIA

7.1 Záruka

Záručné podmienky sa vždy riadia aktuálnymi všeobecnými platnými nariadeniami Slovenskej republiky. Pre spotrebiteľa Občianskym zákonník a podnikateľa Obchodným zákonníkom.

7.2 Reklamácia

Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie kupujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných Predávajúcim, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

7.3 Postup vybavovania reklamácií

V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne alebo písomne s platným dokladom o nadobudnutí predmetu reklamácie. Po prijatí vyplneného reklamačného formulára Vás budeme informovať ohľadom ďalšieho postupu.

Adresa pre uplatnenie si reklamácie alebo podanie sťažností je adresa uvedená v záhlaví.

7.3.1 Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

a) kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu)

b) predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha

c) komu je reklamácia adresovaná

d) dátum podania reklamácie

e) podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

V prípade podania reklamácie písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

7.3.2 Lehota na vybavenie reklamácie

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Prevádzkovateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie doklad.

Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

a) pri poštových zásielkach – deň doručenia reklamácie predávajúcemu

b) pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí prevádzkovateľ doručenie
Ak kupujúci nereklamuje tovar osobne môže ho zaslať na našu adresu bez dobierky. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá!

7.4 Zánik nároku na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim

a) Nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru

b) Neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru

c) Uplynutím záručnej doby tovaru

d) Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

e) Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu

f) Neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

g) Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR

h) Poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami

i) Poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením

j) Neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

k) Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

7.5 Všeobecné ustanovenia

Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi predávajúcim a kupujúcim, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Predávajúci je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Predávajúci vždy zverejní aktuálne znenie Reklamačného poriadku na svojej stránke.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať zmenu v prevádzkových poriadkoch aj bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke.

Súbory na stiahnutie:
Formulár Reklamácia

8 VÝMENA A VRÁTENIE ČASTI TOVARU

Uvedená služba je dobrovoľné rozhodnutie predávajúceho, čiže nie je to jeho povinnosť. Každá žiadosť podlieha k schváleniu.

Tovar vymieňame maximálne do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia len za taký tovar, ktorý je skladom.

Ak bude tovar zaslaný po uvedenej lehote, jeho vrátenie alebo výmena nebudú akceptované. Takýto tovar si môžete bezplatne vyzdvihnúť na adrese uvedenej v záhlaví alebo Vám ho môžeme zaslať späť na adresu v cene oprávnených nákladov v zmysle Obchodných podmienok.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, ktoré nie je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Takéto konanie sa bude považovať za pokus o neoprávnené vrátenie tovaru.

Tovar ste povinný vrátiť v originálnom a nepoškodenom, neporušenom stave v originálnom balení, tak ako bol prevzatý od predávajúceho vrátane všetkých darčekov ak boli predmetom zmluvy.

Tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť a vymeniť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nevymieňame (napríklad potraviny, spodné prádlo a podobne).

Tovar musí byť schopný ďalšieho predaja (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod. ak sú súčasťou balenia).

Tovar nesmie byť poškodený, znečistený a nesmú na ňom chýbať označenia tovaru napríklad takzvané visačky a podobne

Ak chcete vrátiť celú zásielku použite formulár „Odstúpenie od zmluvy“, kde musíte prihliadnuť na platné ustanovenia a predpisy.

Ak kupujúci nevymieňa tovar osobne môže ho zaslať ho na našu adresu bez dobierky.
Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá!

Súbory na stiahnutie:
Vrátenie / výmena tovaru

9 VŠEOBECNÉ

Súčasťou ceny tovaru alebo služby nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.

Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. “akcia” alebo “výpredaj”). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

Internetový obchod si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Tieto Obchodné podmienky plne nahradzujú predchádzajúce. Predávajúci si vyhradzuje právo ich zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke.

Platné od 27.04.2021
Rendex, spol. s r.o.

Zaregistrovať sa

Vaše osobné údaje budú použité na zjednodušenie používania tejto webovej stránky, na správu prihlasovania do vášho účtu a na iné účely opísané v dokumente pravidlá ochrany súkromia.