Šalôčkári

Obchod

Ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

1. Kto je prevádzkovateľ

Obchod prevádzkuje Rendex, spol. s r.o.

Adresa pre vybavovanie zákazníkov (sklad):
Toplianska 10
82107 Bratislava

Sídlo spoločnosti a poštová adresa:
Toplianska 10
82107 Bratislava
IČO 36783102 (len sídlo spoločnosti)

2. Rozsah osobných údajov

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

2.1 Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).

2.2 Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.

2.3 Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu a podobne.

2.4 Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

2.5 Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

2.6 Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne, alebo servisu

3. Účely spracúvania osobných údajov

3.1 Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracovávame tiež za účelom splnenia marketingových akcií, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry atď. K takémuto spracovaniu nie je potreba súhlas, pretože bez spracovania osobných údajov nie je možné akciu naplniť.

3.2 Spracovanie údajov na základe súhlasu

Osobné údaje spracovávame aj na účely marketingu: V niektorých prípadoch zasielania obchodných informácií potrebujeme Váš súhlas, napr. keď sa zúčastníte marketingovej akcie a pri nej udelíte súhlas so zasielaním obchodných oznámení.

Ďalším typickým príkladom takého spracovania osobných údajov je registrácia zákazníka na odber Newsletteru, kedy členom poskytujeme rôzne výhody a informujeme ich o zaujímavých akciách a ponukách.

4. Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

4.1 Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)

4.2 Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom

5. Kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

5.1 Kuriérske a prepravné spoločnosti

5.2 Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori

5.3 Advokátske a právne kancelárie

5.4 Znalci a súdny znalci

5.5 Inkasné spoločnosti a exekútori

5.6 Súdy a orgány činné v trestnom konaní

5.7 Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

6. Doba uschovávania osobných údajov

6.1. V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok

6.2 V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

7. Vaše Práva ako dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

7.1 Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

7.2 Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili môžete si ich aktualizovať v online režime na web stránke internetového obchodu v zákazníckej sekcii po prihlásení, alebo kontaktuje nás, opravíme ich.

7.3 Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

7.4 Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

7.5 Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

7.6 Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.

7.7 Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

8. Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť telefonicky, písomne na našej adrese, alebo e-mailom. Všetky kontakty nájdete v pätičke alebo Obchodných podmienkach.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

…………………………………….

Informácie o používaní súborov cookie

Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania tejto web stránky a zlepšenia poskytovaných služieb, ukladáme niekedy vo vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

1. Čo sú cookie?

Cookie sú malé textové súbory vytvorené komunikáciou medzi touto web stránkou a prehliadačom. Cookie ukladajú naše servery, pomocou prehliadača do vášho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu). Vďaka cookie naša stránka pri ďalšej návšteve pozná vaše zariadenie.

2. Na čo používame cookie?

Naše servery používajú cookie za účelom skvalitňovania služieb a prispôsobenia obsahu web stránky vašim potrebám a preferenciám. Používame ich najmä na:
a) zhromažďovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií o vašom prístupe a správaní sa na webe,
b) rozpoznanie a zjednodušenie používania webu pri opätovnej návšteve,
c) poskytnutie informácií z okruhu vašich záujmov a potrieb,
d) odporúčanie služby, ktoré zodpovedajú vašim záujmom a potrebám,
e) monitorovanie správneho fungovania webu,
f) skvalitňovanie poskytovaných služieb.

Cookie používa takmer každá web stránka. Pri opätovnej návšteve vám pomôžu zapamätať si navštívené stránky a predchádzajúce nastavenia.
Tým, že prehliadate túto web stránku súhlasíte s ukladaním cookie na uvedený účel. Zbierané údaje sú anonymné a nevedú k vašej priamej identifikácii.

3. Aké sú druhy cookie?

Z časového hľadiska používame cookie, ktoré sú dočasné a trvalé.
a) Dočasné cookie sa ukladajú vo vašom zariadení len počas doby trvania návštevy, kým web stránku nezatvoríte.
b) Trvalé cookie sa ukladajú vo vašom zariadení a zostávajú tam až dokým ich nevymažete, resp. neuplynie doba nastavená v prehliadači.
Z obsahového hľadiska prevádzkovateľ používa nasledovné cookie:
a) Základné cookie, ktoré sú potrebné na riadne a kvalitné užívanie web stránky (napr. prihlasovacie údaje);
b) Prevádzkové cookie, prostredníctvom ktorých môžeme analyzovať vaše správanie na web stránke (napr. počet stránok, na ktorých bol, či aký čas na nich zotrval);
c) Funkčné cookie, prostredníctvom ktorých môžeme skvalitniť funkčnosť web stránky tým, že sa zaznamenáva, ktoré služby vám už boli ponúkané.
d) Reklamné cookie, prostredníctvom ktorých je možné vyhodnotiť okruh vašich záujmov a potrieb a na základe toho vám ponúknuť relevantné služby.
Cookie na reklamné účely používame iba s vašim súhlasom.

4. Ako zmeniť ukladanie cookie?

Väčšina webových prehliadačov podporuje správu cookie. Vo svojom prehliadači si môžete cookie zmazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, prípadne obmedziť ich na vami vybrané typy.
Informácie o prehliadačoch a o spôsobe správy cookie nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/12454/windows-10-microsoft-edge-privacy-faq
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

5. Cookie tretích strán

Na našej webovej stránke sú odkazy a prepojenia aj na iné web stránky. Preto môžu byť počas prehliadania našej web stránky vytvorené súbory cookie, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prepojenie s analytickými nástrojmi Google alebo obsahu Facebook či YouTube. Podmienky používania súborov cookie si môžete prečítať na ich stránkach.

6. Na koho sa obrátiť?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Zaregistrovať sa

Vaše osobné údaje budú použité na zjednodušenie používania tejto webovej stránky, na správu prihlasovania do vášho účtu a na iné účely opísané v dokumente pravidlá ochrany súkromia.